Отговори
Съдържание
Глава 1
Глава 2
Глава 3
Глава 4
Глава 5
Глава 6
Глава 7
Глава 8
Глава 9
Глава 10
Глава 11
Глава 12
Глава 13
Глава 14
Глава 15
Глава 16
Глава 17
Глава 18
Глава 19
Глава 20
Глава 21
Глава 22
Глава 23
Глава 24
Глава 25
Глава 26
Глава 27
Приложение
Речник
За авторите

   

Отговори
  Home]      Кен Хам  

 

Речник

Абиогенеза: предполагаемо спонтанно зараждане на живи организми от нежива материя.

Австралопитек: изчезнал вид маймуни известни от вкаменелости намерени в Африка, включително покритата с лоша слава “Луси.”

Адам на Y-хромозомата: най-близкият общ прародител, чието родословие може да се проследи назад чрез неговите мъжки потомци.

Адаптация: физическа характеристика или поведение дължащи се на наследени характеристики, които дават на организма способност да оцелява в дадена среда.

Адаптивно разклоняване: процесът на видообразуване, когато популациите се разпръсват и среща различни видове околна среда.

Алел: алтернативна форма на ген, която се намира на конкретно място (локус) в последователността на ДНК (генома) на организма.

Антропология: систематично изучаване на характеристиките на човешките същества в историята.

Артефакт: предмет или останки от предмет произведен в миналото от човешки същества; обикновено намерен при археологически изследвания.

Архебактерии: царство от прокариотни клетки, с изключение на еубактерии (смятани за отделно царство в определени класификационни схеми), които някои еволюционисти смятат за прародители на еубактериите.

Археоптерикс: изчезнал вид летяща птица (познат от вкаменелости) със заби, нокти на крилата и костна опашка.

Археораптор: фалшификат на вкаменелост от Китай, в който са събрани тяло на птица и опашка на динозавър.

Атеизъм: вярата, че не съществува Бог или какъвто и да е върховен разум.

Бактерии: група едноклетъчни организми, които нямат истинско ядро и мембранни органели; включват архебактерии и еубактерии.

Барамин: (виж сътворен вид).

Библейско сътворение: свръхестествените събития, станали в продължение на 6 дни от по приблизително 24 часа, описани в Битие 1 и 2, чрез които Бог е направил образуването на небето и земята и всичко в тях.

Библейско сътворение, модел: научен модел основан върху библейския разказ за сътворението, проклятието върху естеството причинено от греха на Адам и световната катастрофа на Ноевия Потоп.

Библия: сборник от 66 книги, който е вдъхновеното Божие Слово; използван като авторитетен източник за определяне на истината.

Биология: систематично изучаване на характеристиките и взаимодействията между живите същества.

Биологичен вид: група организми в даден род, които естествено се възпроизвеждат и имат плодовито потомство.

Благоприятна мутация: мутация, която дава на организма предимство за оцеляване при определени условия на околната среда; обикновено е загуба на генетична информация (виж мутация).

Бозайник: всеки организъм, който има козина и кърми малките си от млечни жлези.

Вид: (виж сътворен вид).

Видообразуване: процес на промяна в дадена популация, произвеждащ различни популации, които се кръстосват естествено много рядко поради географска изолация или други фактори.

Вирус: нежива съвкупност от белтъци и генетичен материал, която може да се възпроизвежда единствено в жива клетка.

Вкаменелост: запазени останки или следи от умрели живи организми.

жива вкаменелост: организъм, който е напълно идентичен на организми от вкаменелости; често смятан за изчезнал и след това открит.

затворена вкаменелост: организъм, който е затворен в обвивка, която го запазва почти непроменен, напр. кехлибар.

калъп: вид заместител на вкаменелост, който включва вдлъбнат или изпъкнал отпечатък на организъм; типичен за черупки и листа.

копролит: вкаменени екскременти.

минерализирана вкаменелост: организъм, чието цяло устройство е било заменено с минерални отлагания, така че не е останало нищо от първоначалната структура.

перминализирана вкаменелост: организъм, порестите части на който са изпълнени с минерални отлагания, с непроменена първоначална структура.

следа: свидетелство за дейност на организъм, включително следи, дупки или корени.

Вкаменяване: процеси включващи минерализация, перминерализация и инклузия, които променят предмет, обикновено органичен, в камък или подобна минерална структура.

Вяра: вярване в неща, които не могат да бъдат пряко познати или наблюдавани.

Ген: сегмент от ДНК, който съдържа кода за производство на полипептиди.

Генетика: изучаване на характеристиките наследени чрез предаване на ДНК от родител на потомството.

Генетичен фонд: съвкупност от различни алели в дадена популация от организми.

Геном: пълният сбор от генетичен материал (ДНК) на коя да е клетка в организма.

Геологична колона: скалните слоеве, които съставят земната кора.

Геоцентричен: използващ земята като централна отправна точка.

Голям взрив, модел: космологичен модел предполагащ, че вселената е започнала като една точка, която се е разширила за да произведе познатата ни вселена.

Дарвинизъм: вярването, че всички организми един единствен общ прародител, който е произвел всички живи организми чрез процеса на естествен отбор; популяризирано от Чарлс Дарвин в Произход на видовете.

Деизъм: вяра Бога Създател, който отрича Неговата намеса в историята на вселената след Сътворението.

ДНК (дезоксирибонуклеинова киселина): основната молекула на наследствената информация, която служи като код за производство на белтъци и присъства във всички живи организми.

Еволюция: вярването, че целият живот на земята е произлязъл чрез промени от общ прародител (въображаем първобитен едноклетъчен организъм).

Ейзегетика: тълкуване на Писанието, което съдържа идеите на тълкувателя, противни на действителния смисъл на текста (вкарване на идеи в Писанието с цел преизтълкуване).

Екзегетика: критично тълкуване на Писанието вземащо под внимание литературния стил, смисъла и контекста (учене от онова, което Писанието казва).

Екстраполация: извеждане на предположения за информация извън обхвата на действителните данни на основата на тенденции.

Ендосимбионтна хипотеза: предположението, че митохондриите, хлоропластите и другите органели са започнали като бактерии, които са били погълнати и са станали част от еукариотните клетки по време на еволюцията.

Ентропия (термодинамика): мярката на склонността на безредието в затворени системи да нараства.

Естествен отбор: процес, чрез който индивиди притежаващи съвкупност от характеристики, която им дава предимство при оцеляване в дадена среда, оставят повече потомство, което оцелява за да се възпроизведе в следващото поколение.

Еубактерии: царство прокариотни клетки, изключващо архебактериите (смятани за отделно царство в определени класификационни схеми); според някои еволюционисти, произлезли от архебактериите.

Живот (биологичен): всичко, което: съдържа генетична информация, може да възпроизвежда потомство, което прилича на него, расте и се развива, контролира клетъчна организация и условия включително метаболизъм и хомеостаза, и реагира на средата. Бележка: Библията дефинира живота в различен смисъл, използвайки еврейския израз нефеш хайа, което означава организми с жизнен дух.

Информация: кодирано, представено чрез символи послание, предаващо очаквано действие и възнамерявана цел.

Интерполация: извеждане на предположения за информация в рамките на обхвата на действителните данни на основата на тенденции.

Историческа наука (наука за произхода): тълкуване на данни от минали събития на основата на предварително възприета философска гледна точка.

Йом: една от еврейските думи за “ден” включваща няколко определения като светлата част от денонощието (12 часа, Битие 1:5а), денонощие с вечер и утро (24 часа, Битие 1:5b), или по-дълъг период от време (Битие 2:4). контекстът разкрива кое значение трябва да се използва.

Катастрофизъм: учението, че промените записани в геологичните данни са следствие от физически процеси действащи със скорости драматично по-високи от наблюдаваните днес.

Кеневикски човек: останки от човек открити в щата Вашингтон през 1996.

Клетъчна теория: теория в биологията, която се състои от три части: (1) клетките са основната структурна единица на всички живи същества; (2) всички живи същества са съставени от една или повече клетки; и (3) всички клетки идват от преди съществуващи клетки.

Клонинг: организъм, който е генетично идентичен на своя родител.

Клониране: произвеждане на нов организъм използвайки ДНК от съществуващ организъм.

Компромис: тълкуване на Писанието основано върху външни вярвания, и развиване на теология около това тълкуване. Компромисните възгледи на общите идеи за произхода приемат светския възглед за милиони години, противно на разказа за световния Ноев Потоп. Някои от популярните възгледи са: прогресивно сътворение/теория за ден-епоха, теория на интервала, рамкова хипотеза, и теистична еволюция.

Космогония: вярване относно произхода на вселената.

Космология: систематично изучаване на устройството на вселената, включително нейния произход.

Креационизъм на старата земя: всяка компромисна позиция, която приема идеята за милионите години от светската наука и се опитва да вмести това време в събитията в Битие 1-2.

Кроманьонец: изчезнала група хора от Европа и източна Азия.

Ледник: голяма ледена маса, която се е натрупала от сняг през годините и бавно се спуска от високи към ниски места.

Ледникова епоха: периодът на заледяване след Ноевия Потоп, по време на който значителна част от земята е имала студен климат.

Ледникови проби: проби от лед, получени от сондиране в ледник.

Логика: систематично приложение на принципи на разсъждение с цел достигане до заключения.

Луси: непълна (40%) вкаменелост на Australopithecus afarensis открита в Етиопия през 1974 от Доналд Йохансон.

Макроеволюция: понятие използвано от еволюционистите за описване на въображаемата, ненаблюдавана промяна на един вид организъм в друг чрез естествен отбор на основата на натрупване на мутации в продължение на огромни периоди от време.

Материализъм: вярване, което твърди, че физическата материя е единствената или основна реалност, и че всички организми, процеси и явления могат да се обяснят като прояви или взаимодействия на материя.

Междуледников период: кратък период на затопляне между два периода на растеж и движение на редник.

Местен потоп: небиблейско компромисно вярване, че Ноевият Потоп е бил събитие ограничено до долината на Месопотамия.

Метаморфични скали: скали, чиято структура или състав са били променени под въздействието на топлина, налягане или химическа дейност след като първоначално са се образували.

Микроеволюция: понятие използвано от еволюционистите за да описват относително малките генетични промени, които могат да се наблюдават в популациите.

Минерализация: заместване на материала в даден предмет, обикновено органичен, с минерали, които се втвъртяват.

Митохондриална ДНК (мДНК): малки кръгли пръстени от ДНК намиращи се в митохондриите на еукариотните клетки.

Митохондриална Ева: най-късният общ прародител на човешките същества, чието родословие може да се проследи назад чрез женски родители; предполагаема подкрепа за “африканската хипотеза” за еволюцията на човека.

Модел: физически, умствени или математически представяния, които могат да се използват за обясняване на наблюдаваните явления и за съставяне на конкретни полезни предсказания.

Морени: камъни, скали и дребни останки, които са били носени и оставени от ледник.

Мутация: всяка промяна в последователността на основните двойки ДНК в генома на организъм.

внасяне: добавяне на една или повече нуклеотидни двойки в последователността на ДНК.

дублиране: големи сегменти от ДНК, които са били копирани и внесени на различна позиция в последователността на ДНК, вероятно дори в различни хромозоми.

изтриване: премахване на една или повече нуклеотидни двойки в последователността на ДНК.

неутрална: мутация, която не влияе на функциите на организма.

обръщане: сегмент от ДНК, който е обърнат вътре в хромозомата.

преместване на рамката: добавяне или изтриване на една или повече нуклеотидни двойки в кодирането на гена, което прави триплетните кодове да се четат в неправилната рамка.

точкова: добавяне, изтриване или заместване на една единствено нуклеотидна двойка в последователността на ДНК.

транслокация: преместване на цял раздел от хромозомата от една позиция на друга, обикновено между различни хромозоми.

Мънго (човек от): вкаменелости от човек от Австралия датирани от еволюционистите на повече от 40,00 години.

Наследяване: придобиване на характеристики чрез предаване на гени от родител на потомство.

Натурализъм: вярване, което отрича, че събитията или предметите имат свръхестествено значение; конкретно, учението, че научните закони са достатъчни за обясняване на всички явления.

Наука: систематично изучаване на даден предмет с цел придобиване на информация (виж също оперативна наука и историческа наука).

Неандерталец: изчезнала човешка група с относително дебели кости и характерна култура; причините за характеристиките на костите могат да са болести и недостатъчна диета.

Неодарвинизъм: клон на дарвинизма, който включва съвременните генетични схващания за да обясни произхода на целия живот на земята от един единствен общ прародител.

Ноев Потоп: (виж Потоп).

Оперативна (експериментална) наука: систематичен подход към познанието, който използва експерименти, които могат да се наблюдават, изпитват, повтарят и проверяват, за да разбере как действа природата.

Организъм: клетка или група клетки, които изявяват качествата на живот (живо същество) (виж живот).

Палеонтология: систематичното изучаване на историята на живота на земята на основата на данните от вкаменелости.

Период на полуразпад: количеството време необходимо за половината атоми на родителския изотоп да се разпаднат в дъщерен изотоп.

Перминерализация: изпълване на кухините на предмет, обикновено органичен, с минерали, които след това се втвърдяват.

Пилтдаунски човек: фалшива “предчовешка” вкаменелост съставена от черепна чаша на съвременен човек и челюст и зъби на орангутан.

Полипептид: верига от аминокиселини образувана от модела зададен от ДНК и настроена за да произвежда белтъци.

Потоп (Ноев Потоп): свръхестествено събитие описано в Битие 6-10, което покрива цялата земя с вода, избивайки всички земни гръбначни освен онези на Ковчега построен от Ной.

Презумпция: вярване, което е прието като истинно и е основополагащо за мирогледа.

Преходни форми: видове, които показват характеристики, които могат да се тълкуват като междинни между два вида организми в еволюционна рамка, напр. организъм с тяло на риба и крака на земноводно.

Прогресивно сътворение: компромисно вярване приемащо, че Бог е създал организмите постепенно в продължение на милиарди години; опит за съобразяване със светските методи за датиране.

Радиоактивен разпад: разпадане на нестабилни ядра на атоми, освобождаващо енергия и субатомни частици.

Радиометрично датиране: използване на съотношения на изотопи произведени от радиоактивен разпад за изчисляване на “възрастта” на мострата на основата на предполагаеми скорости на разпад и други допускания.

абсолютно датиране: използване на радиометрично датиране върху мостра, за да се прецени нейната възраст.

дъщерен изотоп: резултат от радиоактивен разпад.

относително датиране: преценяване на възрастта на вкаменелост или скален слой чрез сравняване на неговото положение със слоеве с известна възраст.

период на полуразпад: времето необходимо за половината от атомите на родителския изотоп да се разпаднат в атоми на дъщерния изотоп.

родителски изотоп: първоначалният изотоп, преди да е преминал през радиоактивен разпад.

Рамкова хипотеза: компромисно вярване, че Битие 1 е написано небуквално, нехронологично; основано на светски методи за датиране.

Религия: система от прицини, принципи и вярвания, към която човек се придържа с ревност и убеждение.

РНК (рибонуклеинова киселина): молекула намираща се във всички живи същества, която изпълнява различни функции в производството на белтъци от кодираната информация в последователността на ДНК.

Рудиментарен орган: орган, който показва намалена функция или загуба на функция. Бележка: Рудиментарните органи включват очите при сляпата пещерна риба, но не и органи, за които се предполага, че са имали различна функция при неизвестен прародител.

Светски: произхождащ от нерелигиозна гледна точка или източник.

Светски хуманизъм: (виж хуманизъм).

Слой: скален пласт отложен в резултат на геологични събития.

Спонтанно зараждане: лъжливо вярване, че животът може да се зароди от нежива материя.

Сътворен вид (барамин): първоначалните организми (и техните потомци) създадени свръхестествено от Бога, както е описано в Битие 1; тези организми се възпроизвеждат единствено според вида си в рамките на предпрограмирана информация, макар и с много разновидности. Бележка: от първоначалното сътворение досега организмите от един вид не могат да се смесват с други видове, но индивидите вътре във вида могат да изгубят способността (информацията) да се кръстосват поради последствията от Проклятието.

Тектоника на плочите: систематично изучаване на движението на плочите, които съставят земната кора.

катастрофичен модел: основан върху бързо движение на плочите свързано с Ноевия Потоп.

униформитариански модел: основан върху идеята за постепенно движение на плочите в продължение на стотици милиони години.

Теистична еволюция: компромисно вярване, което предполага, че Бог е използвал еволюционни процеси за да създаде вселената и живота на земята в продължение на милиарди години.

Теория: обяснение на съвкупност от факти, което е като цяло прието сред група учени на основата на съвкупност от наблюдения.

Теория ден-епоха: компромисно вярване, че дните в Битие 1 са в действителност дълги периоди с различна продължителност; основано върху светски методи за датиране.

Теория на интервала: компромисно вярване, че между Битие 1:1 и Битие 1:2 съществува огромен период от време, в който могат да се вместят геологичните епохи.

Точково равновесие: еволюционен модел, който предполага, че еволюцията се е случила чрез бързи изблици, а не постепенна промяна.

Униформизъм: учението, че скоростта, с която процесите действат в наши дни, обяснява промяната видима в геологичните данни.

Филогенетично дърво: диаграми, които показват въображаемите еволюционни връзки между организмите.

Фосилизация: процес на запазване на останки или следи от организъм, обикновено чрез някаква форма на вкаменяване.

Хелиоцентричен: използване на слънцето като централна отправна точка.

Химия: систематично изследване на свойствата и взаимодействията на материята.

Хоминид: измрели и живи членове на семейство Hominidae, което включва съвременните хора и техните прародители.

Хомологична структура: всяка характеристика, която има същото устройство като подобна характеристика в друг вид организми (използвана неправилно за да подкрепя идеята за общ произход при еволюционните модели).

Хуманизъм: вяра в човека като мерило за всички неща; основана върху относителна истина и морал и отхвърляща всякакъв свръхестествен авторитет.

Човек: член на вида Homo sapiens.

Явански човек: първата намерена вкаменелост на Homo erectus.

Homo erectus: вкаменелости от изчезнала група човешки същества, които са тълкувани неправилно като липсващи звена в човешката еволюция.

Homo habilis: несъществуваща категория състояща се от различни фрагменти от вкаменелости от маймуна и човек.

Homo sapiens: категория, която включва съвременните хора, неандерталците и други изчезнали човешки групи.

The Book of Answers 1
Copyright © 2006 Answers in Genesis
превод Copyright © 2010 Божидар Маринов