Отговори
Съдържание
Глава 1
Глава 2
Глава 3
Глава 4
Глава 5
Глава 6
Глава 7
Глава 8
Глава 9
Глава 10
Глава 11
Глава 12
Глава 13
Глава 14
Глава 15
Глава 16
Глава 17
Глава 18
Глава 19
Глава 20
Глава 21
Глава 22
Глава 23
Глава 24
Глава 25
Глава 26
Глава 27
Приложение
Речник
За авторите

   

Отговори
  Home]      Кен Хам  

 

20

Дали Исус каза, че е творил за шест буквални дни?

КЕН ХАМ


Един много важен въпрос, който трябва да зададем, е, “Какъв беше възгледът на Исус относно дните на сътворението? Дали Той каза, че е творил в шест буквални дни?”

Когато се сблъскат с такъв въпрос, повечето християни автоматично ще се отнесат към Новия Завет за да прочетат записаните думи на Исус и да видят дали има такова твърдение.

Когато изследваме новозаветните Писания, определено намираме множество интересни твърдения на Исус свързани с този въпрос. Марк 10:6 казва, “Но от началото на създанието Бог ги направи мъжко и женско.” От този текст виждаме, че Исус ясно поучава, че създанието е младо, защото Адам и Ева са съществували “от началото,” не милиарди години след като са се появили вселената и земята. Исус прави подобно изявление в Марк 13:19, показвайки, че страданията на човека започнаха много скоро след началото на създанието. Паралелните изрази “от създанието на света” и “от кръвта на Авел” в Лука 11:50-51 също показват, че Исус поставя Авел много скоро след началото на създанието, не милиарди години след началото. Неговите еврейски слушатели биха възприели това значение на думите на Исус, защото еврейският историк от първи век Йосиф Флавий показва, че евреите от неговото време са вярвали, че и първият ден на сътворението, и сътворението на Адам са станали около 5,000 години преди Христос.[1]

В Йоан 5:45-47 Исус казва, “Не мислете, че аз ще ви обвиня пред Отца; има един, който ви обвинява - Моисей, на когото вие се облягате. Защото, ако вярвахте Моисея, повярвали бихте и Мене; понеже той за Мене писа. Но ако не вярвате неговите писания, как ще повярвате Моите думи?” В този стих Исус ясно казва, че трябва да вярваме онова, което Мойсей е написал. А един от текстовете в писанията на Мойсей в Изход 20:11 заявява: “Защото в шест дни Господ направи небето и земята, морето и всичко що има в тях, а на седмия ден си почина; затова Господ благослови съботния ден и го освети.” Разбира се, това е основата за нашата седемдневна седмица – шест дни за работа и един за почивка. Очевидно този текст е трябвало да се приема като означаващ общо седем буквални дни на основата на седмицата на Сътворението от шест буквални дни на работа и едни буквален ден на почивка.

Всъщност, в своя отговор в Лука 13:14 относно изцеляването на човек от Исус в събота, управителят на синагогата, който познаваше Мойсеевия закон, очевидно се позоваваше на този текст, когато каза, “Има шест дни, в които трябва да се работи; в тях, прочее, дохождайте и целете се, а не в съботен ден.” Съботният ден тук се смята за буквален ден, и шестте работни дни се смятат за буквални дни. Това учение е основано на Мойсеевия закон както е записан в Изход 20, където намираме Десетте заповеди – като шестдневната седмица на Сътворението е основата на Четвъртата заповед.


Трябва също да отбележим начина, по който Исус приема за исторически факт разказите в Стария Завет, които религиозните и атеистичните скептици смятат за невъзможна за вярване митология. Тези исторически разкази включват Адам и Ева като първото семейство (Матей 19:3-6; Марк 10:3-9), Авел като първия убит пророк (Лука 11:50-51), Ной и Потопа (Матей 24:38-39), Мойсей и змията в пустинята (Йоан 3:14), Мойсей и манната от небето за храна на израилтяните в пустинята (Йоан 6:32-33, 49), преживяванията на Лот и неговата жена (Лука 17:28-32), съдът над Содом и Гомора (Матей 10:15), чудесата на Илия (Лука 4:25-27) и Йона и рибата (Матей 12:40-41). Както убедително твърди специалистът по Нов Завет Джон Уенъм, Исус не алегоризира тези разкази, а ги използва като буквална история, описвайки събития както са се случили, точно както Старият Завет ги описва.[2] Исус използва тези разкази за да научи Своите ученици, че събития на Неговата смърт, възкресение и второ идване по същия начин ще се случат в реалността на времето и пространството.

Тези текстове взети заедно ясно показват, че Исус приема Битие 1 като буквална история описваща сътворение за шест 24-часови дни. Но има ли и други конкретни текстове?

Според мен има. Но трябва да подходим към този въпрос по малко по-различен начин. Когато се опитваме да открием дали Исус заявява, че е творил шест буквални дни, не сме ограничени до Новия Завет; можем също да изследваме Стария Завет. В края на краищата, Исус е Втората Личност на Триединството и следователно винаги е съществувал.

Първо, Колосяни ясно заявява, че Исус Христос, Божият Син, е Който е създал всичко: “Понеже чрез Него бе създадено всичко, което е на небесата и на земята, видимото и невидимото, било престоли или господства, било началства или власти, всичко чрез Него бе създадено; и Той е преди всичко, и всичко чрез Него се сплотява” (Колосяни 1:16-17).

На друго място в Писанието ни е казано как Исус е творил: “Чрез словото на Господа станаха небесата, И чрез дишането на устата Му цялото им множество. . . . Защото Той каза, и стана; Той заповяда, и затвърди се” (Псалм 33:6, 9). Виждаме значението на това когато размишляваме върху чудесата на Исус по време на Неговото земно служение. Всички чудеса станаха мигновено – от Неговото Слово. Той незабавно обърна водата на вино още при първото Си чудо, което “разкри славата Му” като Създател (Йоан 2:1-11; Йоан 1:1-3, 14, 18). Мигновеното успокояване на вятъра и вълните убеди Неговите ученици, че Той не беше обикновен човек. Така беше с всичките Му чудеса (Марк 4:35-41). Той нямаше защо да чака дни, години, месеци или години, за да се случат нещата. Говори и нещата ставаха. Така че когато казва в Битие 1, “Да бъде . . . ,” не бяха необходими дълги епохи нещата да дойдат в съществувание.

Също знаем, че Исус всъщност е наречен Словото: “В началото бе Словото; и Словото беше у Бога; и Словото бе Бог. То в начало беше у Бога. Всичко това чрез Него стана; и без Него не е ставало нищо от това, което е станало” (Йоан 1:1-3).

Исус, Който е Словото, създаде всичко просто като изговори нещата в съществувание.

Сега, да видим Изход 20:1: “Тогава Бог изговори всички тия думи, като каза. . . .” Тъй като Исус е Словото, това трябва да означава, че предвъплъщенският Христос е говорил на Мойсей. Както знаем, в Стария Завет има множество появявания на Христос (теофании). Йоан 1:18 заявява: “Никой, кога да е, не е видял Бога; Единородният Син, който е в лоното на Отца, Той Го изяви.” Няма съмнение, че с малки изключения именно Христос беше този, Който говори към Адам, Ной, патриарсите, Мойсей и т.н. И така, когато Богът Създател говори в Изхоз 20:1, какво казва Той (Исус)? Като продължим да четем, намираме това твърдение: “Защото в шест дни Господ направи небето и земята, морето и всичко що има в тях, а на седмия ден си почина; затова Господ благослови съботния ден и го освети” (Изход 20:11).

Да, Исус конкретно каза, че е творил за шест дни.[3] Не само това, но Онзи, Който каза думите “шест дни,” ги записа за Мойсей: “И Господ ми даде две каменни плочи, написани с Божия пръст; всичките думи, които Господ ви изговори на планината изсред огъня, в деня, когато се събрахте там, бяха написани на тях” (Второзаконие 9:10).

Исус ясно каза, че е творил за шест дни. И Той дори направи нещо, което не направи с по-голямата част от Писанието – написа го собственоръчно. Колко по-ясно и по-авторитетно може да бъде?


[1] Виж William Whiston, transl., The Works of Josephus, Hendrickson, Peabody, Massachusetts, p. 850, 1987, и Paul-James-Griffiths, “Creation days and Orthodox Jewish Tradition,” Creation 26(2):53-55, www.answersingenesis.org/creation/v26/i2/tradition.asp.

[2] John Wenham, Christ and the Bible, IVPress, Downers Grove, Illinois, pp. 11-37, 1973.

[3] Дори ако някой е уверен, че Бог Отец е говорещият в Изход 20:11, Бащата и Синът никога няма да са различно мнение. Исус каза в Йоан 10:30: “Аз и Баща Ми сме едно” [среден род – едно в смисъл на божественост, не на личностност]. Той също каза, “Говоря тези неща както ме е научил Баща Ми,” и “Винаги правя това, което Му е угодно” (Йоан 8:28-29).

The Book of Answers 1
Copyright © 2006 Answers in Genesis
превод Copyright © 2010 Божидар Маринов