Отговори
Съдържание
Глава 1
Глава 2
Глава 3
Глава 4
Глава 5
Глава 6
Глава 7
Глава 8
Глава 9
Глава 10
Глава 11
Глава 12
Глава 13
Глава 14
Глава 15
Глава 16
Глава 17
Глава 18
Глава 19
Глава 20
Глава 21
Глава 22
Глава 23
Глава 24
Глава 25
Глава 26
Глава 27
Приложение
Речник
За авторите

   

Отговори
  Home]      Кен Хам  

 

27

Как мога да използвам тази информация за да свидетелствам?

КЕН ХАМ


През 1959 бях на осем години. Беше историческа година за моята родина Австралия, защото един известен американски евангелизатор проведе поредица от евангелизации в големите градове Мелбърн и Сидни.

Някои коментатор твърдяха, че това е било времето, когато Австралия е била най-близо до съживление.[1]

В годините след това Австралия никога не видя такава влиятелна евангелизационна активност. По-късните евангелизации не постигнаха видимите резултати от 1959.

Днес, когато такива евангелизации стават в Австралия, Америка или други страни, статистиката показва, че малкият процент от хора, които излизат напред за да направят първата си изповед на вяра, отпадат от вярата или не се присъединяват към никоя църква.[2]

Защо стана така, че макар цялото австралийско общество да се “развълнува” поради тези евангелизации през 1959, нямаше дълготрайно сериозно въздействие върху самото общество? И защо обществото в Австралия (и други западни общества) непрекъснато запада по отношение на християнския морал, въпреки многобройните евангелизаторски кампании?

Всъщност всичко се свежда до разбиране на разликата между “юдеи” и “гърци” (използвам понятията метафорично).

“Евангелизационните кампании” провеждани от Павел и Петър

В 1 Коринтяни 1:23 четем думите на апостол Павел, “а ние проповядваме разпнатия Христос, за юдеите съблазън, и за гърците глупост” (курсивът е мой).

   

В Деяния 2 апостол Петър проповядва смело послание, насочено предимно към юдеите (или запознатите с юдейската религия). Главната идея на неговото послание се отнасяше за смъртта и възкресението на Христос и необходимостта от спасение.

Писанието ни казва, че 3,000 души са реагирали позитивно на посланието на Петър. Това е била феноменално успешна “евангелизация.”

Но в Деяния 17, когато Павел проповядва на гръцките философи подобно послание относно възкресението на Христос, техният отговор показа, че те смятаха посланието за истинска глупост.

Откъде идва разликата в реакциите?

В Деяния 2 Петър проповядваше на хора (юдеи), които по това време вярваха в Бога на сътворението, както е описан в Стария завет. Те разбираха значението на греха, защото знаеха за Грехопадението на първата човешка двойка в Битие 3. Също имаха Мойсеевия Закон, така че знаеха точно какво Бог очаква от тях и че не са изпълнили изискванията. Не са били индоктринирани с еволюционните идеи, които гърците са били развили. (Ще говорим повече за това след малко.) Божието Слово е за тях е било вярно и е било смятано за свещено.

Юдеите също са разбирали нуждата от жертва за греха, защото в края на краищата според Деяния 2 те са били там на този конкретен ден (Петдесятница) за да жертват животни, както винаги са правили. Но повечето от юдеите са били отхвърлили Исус като Месия, така че Петър отправи към тях предизвикателство относно личността на Исус и какво е направил Той на кръста.

И тук трябва да отбележим нещо важно: юдеите имаха основополагащото познание за сътворението и греха, за да разберат посланието за спасение. Петър нямаше нужда да убеждава своите слушатели, че Бог е Създател или че човекът е съгрешил. Той можеше да се съсредоточи върху посланието на Кръста.

Виждате ли, Петър нямаше нужда тепърва да полага за основа верността на Божието Слово или да убеждава юдеите относно сътворението (противно на натуралистичните обяснения за произхода или да се справя с учения за въображаеми милиони години – това всъщност не са били проблеми в юдейското общество от онова време).

Еволюцията в древни времена

В Деяния 17 Павел проповядва на гръцки философи. Те не са имали в своето общество никакво разбиране за Бога на сътворението, както юдеите. Вярвали са в много богове, и че боговете, както и хората, са еволюирали. Епикурейците, например, са вярвали, че човекът е еволюирал от пръст (всъщност те са били атеистите на онова време).

Гърците са нямали разбиране за грях или Какво е необходимо за изкупление за грях. Божието Слово към евреите е нямало никакво влияние в това основано на еволюция общество. Затова когато Павел проповядваше същото основно послание, което Петър проповядва в Деяния 2, гърците не разбраха – за тях то беше “глупост.”


Като продължим да четем в Деяния 17, вълнуващо е да видим какво се опита да направи Павел, за да достигне гърците с благовестието. Той им говори за “непознатия Бог” (споменат на един от гръцките жертвеници) и продължи като им дефинира истинния Бог на сътворението.

Павел също обясни, че всички хора са от “една кръв” (от един човек, Адам), което положи основната история необходима за разбиране на греха на първия човек Адам и нуждата от спасение за всички нас като наследници на Адам.[3] Той отрече техните еволюционни вярвания, и така отправи предизвикателство към целия им начин на мислене в самата основа.

Като направи това, Павел отново проповядва посланието на Христос и Възкресението. Макар някои да продължиха да се подиграват, други искаха да чуят повече (техните сърца се отвориха), а някои се обърнаха към Христос.

Макар че Павел не видя 3,000 спасени както Петър, Павел все пак беше много успешен (от човешка гледна точка, като знаем, че Бог е Който отваря сърцата на хората за истината, както учи 1 Коринтяни 2:14).

Помислете какво трябваше да направи той: Павел трябваше първо да промени “гърците” в “юдеи.”

С други думи, той трябваше да вземе езическите еволюционистки гърци и да промени целия им начин на мислене относно живота и вселената, и тогава да ги накара да мислят като юдеи относно истинската основа на историята записана в Битие.

Не е чудно защо в началото толкова малко повярваха. Такава промяна е много рязка. Например, представете си да се опитвате да промените абориген в моята родина в американец по отношение на целия му начин на мислене? Такава промяна би била изключително трудна, меко казано.

Промяната в обществото

Сега да се върнем към 1959. По онова време в историята на Австралия беше общоприето учениците в държавните училища да се молят (дори да повтарят Господната молитва) заедно преди започването на часовете. В началните училища не беше рядко на учениците да се чете текст от Библията или библейски “разказ” преди да започнат деня. През уикендите много деца отиваха в неделни училища. През седмицата църковни служители дори посещаваха училищата и учеха учениците на Библията.

Това, което казвам, е, че преди поколения дори в Австралия (която няма силното християнско наследство на Америка) обществото беше нещо като “юдеи.” Повечето хора разбираха основните схващания на християнската религия относно сътворението, греха и посланието за спасение. Така че когато евангелизаторът идваше и проповядваше посланието на Кръста, то беше като проповедта на Петър към юдеите в Деяния 2. Хората имаха основополагащото познание да разберат посланието и да реагират на него.

Но макар че голяма част от австралийското общество бяха като “юдеи” в смисъл, че много хора можеха да разберат библейските понятия – поради относителната запознатост с библейските “разкази” – аз вярвам, че тези “юдеи” вече бяха в процес на превръщане в “гърци” по отношение на своето мислене относно реалността. Преди петдесет години държавните училища в Австралия преподаваха милиони години и еволюционни идеи. По много невидим начин тези училища тайно подкопаваха вярата в библейската история.

Според мен това е една от причините да няма истинско дълготрайно християнско влияние върху австралийското общество, и оттогава обществото става все по-антихристиянско. Под видимата повърхност, австралийците си имаха своите съмнения относно истинността на Библията като цяло.

В Австралия днес е нечувано да има молитва в училище или да се четат библейски “разкази” преди началото на часовете. В допълнение, еволюцията се преподава като “факт” в цялата образователна система.

Неграмотност по отношение на Библията

Последните две поколения в Австралия имат много малко или никакво познание относно Библията. До голяма степен те са били дълбоко индоктринирани в атеистична, еволюционна философия. Децата не ходят на неделни училища или църковни програми както преди. За църковните служители става все по-трудно да провеждат програми в училищата. И за нещастие, повечето църковни водачи казват на своите събрания, че няма проблем да се вярва в милиони години или еволюционни идеи, стига Бог някак да влиза в картината.

След години на прикрито индоктриниране и с нарастващо наблягане върху отхвърлянето на буквалния смисъл на Битие, австралийците по същество отхвърлят истинността на историята в Битие, и следователно се съмняват в надеждността на останалата част от Библията.

Било в Австралия, Америка, Великобритания или на други места, Западните общества вече не са съставени предимно от “юдеи,” а са повече като езическите гърци: все по-антихристиянски, придържащи се към предимно атеистична еволюционна светска философия.

Всъщност те вероятно са дори по-зле от противниците на Павел преди 2,000 години. Гърците поне поискаха да го чуят; днес много секуларисти се опитват да потискат християнските учения. В наши дни има остатък от “юдеи,” които все още имат разбиране за християнската терминология, но тази група бързо става все по-малко и по-малко малцинство.

Днешните “гърци” нямат основополагащото познание за да разберат напълно благовестието. Те са водени да вярват, че Библията не е надеждна книга; нейната история в Битие (сътворение за шест дни и световен Потоп) не се смята за истинна, защото толкова много хора са били индоктринирани да вярват в милиони години и еволюция. Така когато някой евангелизатор днес проповядва посланието на Кръста, както гърците в Деяния 17, то е глупост за тях.

Тогава как да достигнем съвременните “гърци”?

Както Павел разбираше, “гърците” трябва да бъдат обърнати в “юдеи.” тяхната погрешна основа на еволюция и милиони години трябва да се промени в основа на разбиране и вяра, че разказът на Библията относно сътворението и Грехопадението на човека е верен (т.е. че човекът е грешник).


Веднъж като имат тази различна основа, тези “гърци” могат по-добре да разберат посланието на Христос, и да реагират позитивно и да приемат Христос. За съжаление повечето християнски водачи в последните десетилетия не осъзнават тази промяна. Този подход за “промяна на гърците в юдеи” за да бъдат направени хората по-отворени към посланието на благовестието всъщност трябваше д абъде използван още през 1959 и преди това.

Още в началото на 20 век семената на “гръцкото” мислене вече са прониквали в умовете на хората вътре и вън от християнската църква? Църквата като цяло не е давала отговори на еволюционните идеи и не е потвърждавала истинността на Библията.

Това би могло да има голямо значение за начина, по който хората гледат на Библията. Ако разбираха, че тя не е само книга за духовни и морални въпроси, а също и книга по история, на която може да се има доверие, тогава би било много по-вероятно да повярват на благовестието, основано на тази история.

Когато сравнявате това положение в Австралия със състоянието в Съединените Щати или Великобритания, лесно е да видите подобни условия. Преди поколения техните общества са били като “юдеите.” Библията, молитвата, сътворението и т.н. са били част от всекидневния живот в държавните училища – така че повечето хора са били “юдеи” в голяма част от своето мислене относно духовните неща.

Но семената на “гръцкото” мислене също са били посети тайно чрез образователната система. Още през 1925 учениците в държавните училища за съжаление са били учени, че белите са “най-висшата раса” и че земята е на възраст милиони години – от учебник, който също препоръчва така нареченото “милостиво убийство.”[4]

Поколения в САЩ (и в други страни) са преминали през образователна система, която е по същество лишена от познание за Бога. Всъщност, християнството често се отрича или бива принизено до просто лично вярване вместо обективна истина относно световната история. Библията, молитвата и сътворението по същество са били изхвърлени от системата на държавното образование. Учениците биват учени, че еволюцията е факт. Библията не е надеждна книга в очите на повечето от тези ученици. Те са “гърци.”

Ако искаме днес да евангелизираме Западния свят, който едно време е бил християнски, трябва да има разбиране, че обществата са станали “гръцки.” Посланието няма да бъде разбрано от такива хора, докато не бъдат променени от “гърци” в “юдеи.”

Обществото днес се нуждае от отговорите на науката и Библията, за да се противопостави на ученията за еволюцията и “милионите години,” за да бъде поставена като основа буквалната история на Битие 1-11 – което ще създаде основа за благовестието (всъщност, цялото християнско учение), което е основано върху тази история. Всъщност, такова “креационистко евангелизиране” е част от началото на процеса на промяна на “гърците” в “евреи,” за да могат по-добре да разберат посланието на благовестието и да отговорят на него.

Много повече относно как ефективно да евангелизираме нашия светски, “еволюционизиран” свят (включително практически съвети) може да се намери в книгата Защо не искат да чуят?[5]


[1] S. Piggin, Evangelical Christianity in Australia: Spirit, Word and World, Oxford University Press, Melbourne, 1996, 154-171.

[2] R. McCune, Promise Unfulfilled: The Failed Strategy of Modern Evangelicalism, Ambassador International, Greenville, South Carolina, 2004, 80-82.

[3] За да разберем какво Библията учи относно произхода на така наречените раси по света, виж глава 17: Има ли наистина различни “раси”?

[4] G. W. Hunter, A Civic Biology Presented in Problems, American Book Company, New York, 1914, 196.

[5] K. Ham, Why Won’t They Listen? Master Books, Green Forest, Arkansas, 2002.

The Book of Answers 1
Copyright © 2006 Answers in Genesis
превод Copyright © 2010 Божидар Маринов