Martin Luther Мартин Лутер
Коментар върху
Посланието на апостол Павел
към Галатяните

превод Божидар Маринов

Към читателите.

"Затова всеки книжник, който е учил за небесното царство, прилича на домакин, който изважда от съкровището си ново и старо" (Мат. 13:52). Тези думи на Исус ни казват, че християнското учение във всеки момент от историята трябва да се основава както на новото откровение, което Святият Дух развива в историята, така и на откровението, което Той е дал в миналото. Твърде дълго Църквата в България е била в плен на арогантната гордост, че ние днес не се нуждаем от откровението, което Бог е дал на великите мъже на вярата в миналото.

Този превод е мой скромен принос към онези християни в България, които искат да се върнат към корените на протестантската вяра, защото осъзнават, че Църквата в края на двадесети век се е отделила от чистото учение на Реформацията. Той е част от труда, на който съм посветил живота си: да преведа на български и да направя достъпни за истинските християни в България трудовете на Реформацията. Моля се той да бъде ефективно оръдие в ръцете на моя Господ за възстановяване на чистотата на Църквата в тази част на света и за разпространяването на Благовестието и растежа на Божието Царство в историята и на земята.

От преводача, 19 август 2001


Съдържание на книгата

превод Copyright © Божидар Маринов, 2001